Polityka prywatności i polityka dot. plików cookie

quote-icon

Siłą są ludzie. To prawdziwy motor każdego biznesu.

- Richard Branson

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest podmiot prowadzący Serwis – BUDREN S.A, adres: ul. WOJCIECHA KOSSAKA 16, 86-105 Świecie, KRS: 0000924841, NIP: 5592040727, REGON: 341398122, e-mail: info@budren.com (dalej: Administrator).

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres firmy tj.: ul. Sikorki 25, 83-200 Koteże lub e-mail: info@budren.com.

Dane osobowe wykorzystywane są w celu: 

  • komunikacji z Użytkownikiem (formularz kontaktowy itp.)
  • świadczenia usług społecznościowych,
  • marketingu, remarketingu, afiliacji,
  • personalizacji Serwisu dla Użytkowników,
  • działań analitycznych i statystycznych,
  • rozpoczęcia i prowadzenia procesu rekrutacyjnego

Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu zgodnie z celami wskazanymi powyżej, a dla celów związanych z procesem rekrutacyjnym także informacje dotyczące wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, data i miejsce urodzenia.

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:

  • gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu,
  • gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń,
  • gdy dane przekazywane są na cele związane z procesem rekrutacyjnym – do momentu zakończenia tego procesu, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na dalsze przetwarzanie danych do celów przyszłych procesów rekrutacyjnych.

W przypadkach pierwszym i drugim powyżej, termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej).

Podanie powyższych danych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów wskazanych powyżej.

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: pracownikom i współpracownikom Administratora, podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w tym w celach analitycznych i statystycznych, a także kancelariom prawnym obsługującym Administratora.

Budren S.A. nie przekazuje Danych Osobowych do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa. 

Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem).

Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres: info@budren.com.

Administrator spełnia żądania niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca od otrzymania żądania od Użytkownika.

Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych).

Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.

Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie.

W sprawach nieuregulowanych w polityce prywatności obowiązują przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i przepisy prawa polskiego.

Polityka dot. plików cookies

Serwis gromadzi informacje o wizycie Użytkownika i jego sposobie poruszania się w Serwisie, w tym celu stosowane są pliki cookies zawierające dane informatyczne umieszczone na urządzeniu końcowym Użytkownika – przeglądarce internetowej.

Pliki cookies używane w Serwisie wykorzystywane są do optymalizacji Serwisu, ułatwiania z niego korzystania, prowadzenia analizy oraz statystyki ruchu Użytkownika w Serwisie. Akceptacja plików cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian w urządzeniu Użytkownika ani oprogramowaniu zainstalowanym na urządzeniu.

Serwis stosuje następujące rodzaje plików cookies – sesyjne, stałe i podmiotów zewnętrznych. Pliki sesyjne wygasają po zakończonej sesji, której czas trwania i dokładne parametry wygaśnięcia określa używana przez Użytkownika przeglądarka internetowa. Trwałe pliki cookies nie są kasowane w momencie zamknięcia okna przeglądarki – aby informacje o dokonanych wyborach nie zostały utracone. Pliki cookies aktywne długookresowo wykorzystywane są w celu wspierania komfortu korzystania z Serwisu, w zależności od tego czy dochodzi do nowych, czy do ponownych odwiedzin serwisu. 

Niektóre pliki cookies tworzone są przez podmiot, z którego usług Serwis korzysta (pliki podmiotów zewnętrznych) – Google, Facebook, YouTube i mają do nich zastosowanie polityki cookies tych podmiotów.

Użytkownik ma możliwość zmiany ustawień swojej przeglądarki w zakresie instalowanych plików cookies w taki sposób, żeby pliki nie były instalowane na urządzeniu Użytkownika. W każdej chwili Użytkownik ma także możliwość usunąć pliki cookies z pamięci swojego urządzenia.

Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w polityce cookies, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.

Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie.

×